Scroll Top
Allmänna villkor

Det är viktigt att veta vad du har för rättigheter och skyldigheter när du använder någon annans tjänst eller produkt.

1. Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor reglerar villkoren för fysisk eller juridisk persons (Abonnent) abonnemang på sådana teletjänster som Abonnent från tid till annan beställer och som tillhandahålls av +46 Sverige AB med organisationsnummer 556819-1992. Abonnent har möjlighet att nyttja abonnemanget i den omfattning, som följer av +46 vid var tid gällande samarbetsavtal med mobilnätoperatör, fastnätsoperatör, bredbands-operatör, IP-telefonioperatör eller liknande (nedan kallat telekom-nät) i Sverige och utomlands. Abonnemanget omfattar de tjänster som Abonnent beställer vid ingående av abonnemangsavtal eller vid efterbeställning.

2. Användning av utrustning
Abonnent svarar för att utrustning, som ansluts till telekom-nätet uppfyller de krav som gällande lagstiftning från tid till annan föreskriver vid misstanke om att utrustning orsakar störningar i telekom-nätet, skall Abonnent hålla utrustningen tillgänglig för undersökning. Abonnent är skyldig att på uppmaning därom omedelbart stänga av utrustning som stör teletrafik. Anslutningen till telekomnätet får inte utnyttjas på ett sätt som medför att +46 eller annan förorsakas avsevärda olägenheter. Abonnent får ej använda utrustning eller abonnemang som gränssnitt för samtrafik, ej heller vidareförsälja trafik, eller s.k. SIMboxar eller SIM-Gateways. Abonnemang får endast användas i typ-godkända terminaler. +46 ansvarar ej för skada som orsakats av terminaler pga användandet av +46 abonnemang. +46 äger rätt att spärra abonnemang om misstanke finns för olägenheter eller att abonnemang används av obehörig. Abonnent har ej rätt till ersättning för tid då abonnemang varit spärrat. På begäran från myndighet har +46 rätt att stänga av abonnemang. +46 ansvarar ej för eventuella fel eller brister på utrustning/hårdvara/terminal. +46 överlåter till Abonnent +46 rättigheter gentemot respektive tillverkare av utrustning/hårdvara/-
terminal vad gäller eventuella fel eller brister på dessa. För information rörande respektive utrustnings/hårdvaras/terminals garantivillkor hänvisar +46 till respektive tillverkare. Abonnent är själv ansvarig för att denne har för abonnemanget nödvändiga anslutningar och annan för abonnemanget nödvändig utrustning. Abonnent ansvarar för Abonnents eller tredje mans fastighetsnät. I de fall fastighetsnät inte finns ansvarar Abonnent för installation av sådant. Abonnent ansvarar även för drift och kostnader av fastighetsnätet.

3. Abonnemangsavtalet
Abonnents rätt att nyttja abonnemanget regleras av dessa allmänna villkor, som utgör del av abonnemangsavtalet. Abonnent skall bekräfta abonnemangsavtalet genom att underteckna och återsända avtalet, eller muntligen acceptera avtalet genom en ljudinspelning, som tillhandahålls av +46 genom återförsäljare, partners eller av +46 direkt. Abonnent är betalningsansvarig för samtliga avgifter enligt abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor. Om abonnemang tecknas för juridisk person av någon som inte är behörig härtill har denna personligt betalningsansvar. Abonnemangsavtal anses ingånget när +46 godkänt Abonnents beställning, som skall ha upprättats på formulär eller ljudinspelning tillhandahållet av +46. Rätten att använda abonnemanget regleras av det undertecknade abonnemangsavtalet inklusive dessa allmänna villkor samt vid var tid gällande prislista. I de fall kreditbedömning av Abonnent genomförs, vilket bl.a. innebär att kreditupplysning kan komma att inhämtas, kan Abonnent komma att ombes att inom viss tid ställa säkerhet för fullbordandet av sina åtaganden enligt abonnemangsavtalet. Abonnent är skyldig att underrätta +46 om varje förändring av angiven adress. Abonnent anses ha mottagit fakturor och meddelanden rörande abonnemanget sju (7) dagar efter avsändande per post skett till den adress Abonnent har uppgett. Abonnent svarar för att alla användare av abonnemanget känner till dessa allmänna villkor. +46 ansvarar inte för de begränsningar av tillgänglighet som förekommer i respektive telekom-nät. Abonnent är införstådd med att tillgängligheten kan variera och att vissa tjänster och viss utrustning inte kan användas överallt. +46 åtagande gällande tillgänglighet för täckningsnät gäller den adress som Abonnent angivit i abonnemangsavtalet. Inomhustäckning garanteras inte, med anledning av att byggnadsstruktur, material och diverse
avsevärt kan försämra mottagning. Täckningskartor för telekom-nät återfinns på www.plus46.se. Täckningskartan är en fingervisning om
förväntad täckning på plats.

4. Ändring av tjänst
Under bindningstid kan byte till abonnemangsform med lägre och högre månadsavgift ske, dock endast inom ramen av samma mobiltelefoni-typ. Exempelvis +46 Företagsmobil kan skiftas från +46 Företagsmobil 2 GB till +46 Företagsmobil 12 GB och vice versa. Sådant skifte, oavsett nedåt eller uppåt, kan ske en gång per månad. +46 Företagsmobil kan inte skiftas till +46 Mobil eller vice versa. Undantag för denna regel kan vara gällande vid kampanjer, rabatter samt även andra abonnemangs- eller kundunika erbjudanden.

5. SIM-kort
Personliga koder till SIM-kort ansvarar Abonnent för att de inte kommer besittning av obehörig. Om Abonnent förlorar kort eller på annat sätt skadar kort så att det blir obrukbart ska +46 meddelas utan dröjsmål. +46 ansvarar för att kort blir spärrade och skickar ut nya kort och koder till Abonnents adress angiven i abonnemangsavtalet, eller sådan annan adress Abonnent skriftligen underrättat +46 om. Abonnent debiteras för nytt kort enligt aktuell prislista. Kort kan bli obrukbara eller vara obrukbara av tekniska skäl, även om Abonnent uppfyller sina åtaganden. +46 ska omgående och utan dröjsmål meddelas om detta och skicka ut nya kort utan kostnad till Abonnent. Abonnent är
ansvarig för att upptäcka fel i SIM-kort inom skälig tid från det att korten borde eller kan antas att de borde ha kommit Abonnent tillhanda. Abonnent äger inte rätt till någon ersättning för att kort varit obrukbart.

6. Abonnentuppgifter
+46 avser att behandla uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer m.m. beträffande Abonnent för – nummerupplysningsändamål, innebärande bl.a. att uppgifterna kan lämnas ut till företag som bedriver nummerupplysning. – registervård, innebärande bl.a. att uppgifter kan inhämtas genom samkörning med andra register. – om nödvändigt lämna ut uppgifter till +46 samarbetspartners. – marknadsföring, innebärande bl.a. att information och erbjudanden om varor och tjänster automatiskt skickas till Abonnent. För detta ändamål kan uppgifter om Abonnent också komma att lämnas till andra företag som bedöms kunna erbjuda varor och tjänster av intresse för Abonnent. Abonnent kan när som helst under överenskommen avtalsperiod återkalla sitt samtycke om utlämnande av uppgifter genom att kontakta +46 kundtjänst i enlighet med +46 integritetspolicy.

7. Överlåtelse
Abonnent får inte överlåta abonnemangsavtalet utan att först ha inhämtat +46 skriftliga godkännande därtill. Överlåtelsen skall ske
skriftligen och undertecknas av den som innehar abonnemanget och den som skall överta det och överlåtelsen genomförs när +46 fått del
av denna skriftliga bekräftelse. Ny abonnemangstagare ansvarar fullt ut för samtliga betalningsförpliktelser avseende abonnemanget,
oavsett när i tiden dessa uppstod. Innan +46 godkänner avtalet utförs en kreditupplysning på tillträdande Abonnent. +46 kan i separat
handling pantsatt fordran enligt detta abonnemangsavtal till Billogram AB, org.nr 556801-7155. +46 äger
vidare rätt att överlåta abonnemangsavtalet jämte fordran enligt detta abonnemangsavtal till Billogram AB.

8. Abonnents betalningsansvar
För anslutningen till +46 och användningen av telekom-nätet och beställda teletjänster, är Abonnent skyldig att betala ersättning enligt vid var tid gällande prislista. Abonnent informeras om ändrade priser senast trettio (30) dagar före ikraftträdandet av ändringen. Vid ändring av rörliga priser äger Abonnent ej rätt till uppsägning av avtal i förtid, oavsett om det är till Abonnents för- eller nackdel. Meddelande om att Abonnent inte vill ändra i sina fasta abonnemangspriser ska ha kommit +46 till handa inom trettio (30) dagar från det att +46 aviserade prisförändringen. Meddelandet ska skickas skriftligen med brev till +46 postadress. Nyttjas Abonnemang över eventuellt fastställt kreditbelopp är Abonnent skyldig att vid anfordran genast betala det överskjutande beloppet. Kreditbeloppet kan efter omprövning ändras. Abonnent äger ej rätt till återbetalning av fasta abonnemangsavgifter. +46 har rätt att debitera en faktureringsavgift för alla fakturor, vid var tid gällande prislista.

9. Betalning
Abonnent skall betala ersättning för nyttjande av abonnemanget enligt faktura. Sista betalningsdag anges i fakturan. Betalning skall göras i svensk valuta till i fakturan angivet bank- eller postgirokonto. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på kontot. Sker betalningen på annat sätt än med bifogat inbetalningskort, skall fakturanumret anges. Sker inte detta anses betalningen fullgjord när +46 haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Vid dröjsmål med betalning utgår påminnelseavgift och ersättning för inkassokostnad samt dröjsmålsränta enligt lag. +46 har även vid sådant dröjsmål rätt att säga upp abonnemang med omedelbar verkan samt slutfakturera Abonnent. Invändning mot faktura skall framställas inom skälig tid, dock senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Har Abonnent inom skälig tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall +46 medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Abonnent slutligen skall betala. +46 äger rätt att debitera för trafik och andra kostnader upp till den tid som anges i lag efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Dröjer Abonnent med betalning, har +46 rätt att stänga av Abonnent från nyttjande av abonnemang till dess att full betalning erlagts. Vid upprepade dröjsmål har +46 rätt att omedelbart stänga av Abonnent från nyttjande av abonnemanget till dess att full betalning erlagts. +46 äger dessutom rätten att fakturera samtliga upplupna avgifter och andra debiteringar för alla abonnemang och eller åtaganden som Abonnent har registrerade hos +46, i de fall +46 har aviserat om detta och dröjsmål med betalningen är väsentligt. Abonnent äger ej rätt till reducering av avgifter pga avstängt abonnemang. Abonnemangsavgifter faktureras i förskott och samtalsavgifter i efterskott. Abonnent är alltid betalningsansvarig från den dagen abonnemanget registreras, oavsett vilken dag telefonnummer porteras in. Samtliga nämnda avgifter, både i avtal och villkor, är angivna exklusive mervärdesskatt. Eventuell återbetalning av avgift eller annan utbetalning till Abonnent sker i första hand genom avräkning mot kommande eller utställd faktura och i andra hand genom utbetalning till Abonnent.

10. Abonnents åtagande
Abonnent tilldelas ett SIM-kort och därtill hörande koder, som efter aktivering ger Abonnent tillgång till de tjänster som från tid till annan
omfattas av +46. Det åligger Abonnent att vara aktsam om SIM-kortet så att det ej skadas och hantera SIM-kortet och koder på ett sådant
sätt att det inte kan användas av någon obehörig. Detta innebär t.ex att koderna inte får förvaras tillsammans med SIM-kortet eller på
annat sätt som gör det möjligt för obehörig att få kännedom om koderna. Abonnent är ensamt ansvarig för nyttjandet av abonnemanget om Abonnent valt att frånkoppla användningen av koder. Abonnent är ansvarig för +46 kostnader som uppkommer på grund av vårdslös hantering av SIM-kortet. Abonnent skall genast anmäla förlust av SIM-kortet till +46 kundtjänst. Efter sådan anmälan skett ansvarar Abonnent inte för betalning av avgifter för samtalskostnader hänförligt till abonnemanget. Abonnents betalningsansvar avseende fasta avgifter för abonnemanget kvarstår dock oförändrat. +46 ersätter förlustanmält SIM-kort mot vid var tid gällande avgift för att täcka +46 självkostnad.

11. Avdrag & Skadestånd
Abonnent skall framställa krav på ersättning för skada, som uppkommit till följd innehavet av abonnemanget till +46 kundtjänst. Krav på skadestånd skall framställas inom skälig tid, dock senast tio (10) dagar från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Framställs inte krav inom skälig tid förlorar Abonnent rätten att göra kravet gällande. Abonnent har rätt till skälig ersättning för direkt skada som uppkommer vid normalt nyttjande och som +46, eller någon för vilken +46 svarar orsakat genom vårdslöshet. Har Abonnent eller annan användare av abonnemanget använt utrustning i strid med punkt 2, är Abonnent ansvarig för skada som därigenom uppkommer. Abonnent är skyldig att hålla +46 skadelös för all skada som +46 åsamkas med anledning av Abonnents, eller annan abonnemangsanvändares, nyttjande av abonnemanget strid med dessa allmänna villkor. Ersättning utgår inte vid något fall för indirekt skada tex. utebliven vinst, minskning eller bortfall av produktion, avbrott i larmförbindelse m.m.

12. Force Majeure
Part är befriad från skadestånd och andra påföljder, om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter utom parts kontroll, vilka part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit och eller övervunnit, och som Inte orsakats genom parts vårdslöshet. Såsom befriande oanständighet anses bl.a. upplopp, strejk, sabotage, skadegörelse, eldsvåda, blixtnedslag, naturkatastrof, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, avbrott i elförsörjning, fel i annan operatörs nät eller annan liknande händelse för vilken part inte svarar.

13. Avstängning & Hävning
Abonnemang kan komma att stängas för såväl utgående som inkommande trafik alternativt hävas om Abonnent:

 1. Inte återsänder undertecknat abonnemangsavtal inom Sju (7) dagar efter det att anslutits till telekom-nätet.
 2. Underlåter att inom angiven tid vidta annan rimlig åtgärd som krävs anslutning av till telekom-nätet.
 3. Inte vidtar åtgärder för att avhjälpa störning eller Olägenhet i enlighet med punkt 2.
 4. Efter Inkasso därom inte erlägger betalning enligt faktura.
 5. Ställer in betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.
 6. Begår avtalsbrott, eller om det finns befogad anledning att misstänka att Abonnent kommer att begå sådant avtalsbrott.
 7. Nyttjar det utöver fastställt kreditbelopp.
 8. Inte anmäler förlust av SIM-kort enligt punkt 5.
 9. Lämnar oriktiga personuppgifter.
 10. Om tvist föreligger mellan Abonnent och leverantör.
 11. Använder abonnemang i den grad där bedrägerier att misstänka bedöms använda abonnemang utan att inse kostnaderna för uppkommande trafik.
 12. Nyttjar abonnemang i verksamhet som på något sätt är olagligt, oseriöst eller olämpligt.
 13. Inte använt abonnemang aktivt under en sammanhängande om minst (3) månader.

Om förutsättning för avstängning inte längre föreligger skall anslutningen på Abonnents begäran öppnas mot särskild avgift.

14. Avtalsperiod & Uppsägning
Abonnent äger rätt att när som helst säga upp abonnemanget med iakttagande av nittio (90) dagars uppsägningstid såvida inte annat
avtalats. Abonnemanget upphör att gälla snarast efter uppsägningen eller vid den senare tidpunkt Abonnent anger, bryts avtalet i förtid blir
Abonnent debiterad för resterande bindningstid, även kallat slutfaktura. +46 tar ej hänsyn till eventuell skifte av abonnemangsform enligt punkt 4 vid avslut av abonnemang i förtid. I sådant fall debiteras Abonnent angiven fast månadsavgift i abonnemangsavtalet för resterande bindningstid, ej aktuell fast avgift vid uppsägningen. Rabatter som är förenade med bindningstid upphör vid bindningstidens slut samt vid avslut av abonnemang i förtid. Detta gäller samtliga avdrag och rabatter för såväl tjänster (exempelvis men inte uteslutande “Bindningstidsrabatt”, “+Rabatt” och “Ramavtalsrabatt”) som produkter (exempelvis men inte uteslutande “Produktrabatt”) samt rabatter och avdrag med andra benämningar. Stängs abonnemanget enligt punkt 13 äger +46 rätt att säga upp abonnemanget till omedelbart upphörande. Om abonnemanget skall gälla för viss minimitid, kan Abonnent tidigast säga upp abonnemanget tidigast nittio (90) dagar innan utgången av den särskilda avtalsperioden. Om +46 säger upp gå grund av Abonnents brott mot villkoren under den särskilda bindningstiden debiteras resterande månadsavgifter för uppsägning. Uppsägning skall ske muntligen eller skriftligen av firmatecknare eller fullmaktstagare. +46 äger rätt att avveckla tjänst i telekomnätet, och skall i sådana fall skriftligen med trettio (30) dagars varsel meddela abonnemangsavtal upphör att gälla. Abonnent äger ej rätt att säga upp avtal på grund av bristande tillgänglighet i form av täckning/mottagning förrän +46 gjort en utredning tillsammans med tekniker. Tekniker kan komma att behöva testa mottagning på den adress Abonnent angivit i abonnemangsavtalet. Om Abonnent inte ger +46 möjlighet att utreda tillgängligheten på adressen anses täckningen vara fullgod. Om utredning påvisar bristfällig eller obefintlig mottagning har Abonnent rätt att säga upp avtalet utan hänsyn till kvarvarande fasta månadsavgifter. Abonnent är vid sådant fall betalningsskyldig fram till att Abonnemanget porterats till annan operatör eller avslutats. I de fall +46 tjänst, oaktat anledning härtill, avvecklas eller upphör ej eventuella sidoavtal utan löper på enligt avtal.

15. Slutfaktura från tidigare operatör
Om Abonnent har bindningstid hos tidigare operatör vid nummerportering till +46 uppstår en slutfakta avseende kvarvarande bindningstid. Om Abonnent och +46 har avtalat om att +46 ska stå för hela, eller del av, slutfaktura går detta till enligt nedan.

 1. +46 porterar/flyttar telefonnummer från tidigare operatör.
 2. Abonnent erhåller eventuell slutfaktura från tidigare operatör.
 3. Abonnent har rätt att fakturera +46 belopp enligt avtal mellan Abonnent och +46 upp till avtalat belopp. I det fall slutfakturan från
  frånträdande operatör är på ett lägre belopp har kund rätt att fakturera upp till detta belopp.
 4. Abonnent fakturerar +46 enligt 3) och bifogar alltid kopia på slutfaktura samt medföljande specifikation från tidigare operatör. +46 emotser minst 30 dagars betalningstid men betalar normalt inom 3 arbetsdagar.

Summan som Abonnent har rätt att fakturera +46 är ej kvittningsgill mot kommande fakturor. +46 ersätter endast eventuell slutfaktura från tidigare operatör . Innan +46 ersätter Abonnent för slutfaktura måste första abonnemangsfakturan samt övriga fakturor med passerat förfallodatum vara +46 tillhanda. +46 måste erhålla fakturan senast 3 månader efter avtalsdatum, efter 3 månader har Abonnent ej längre rätt att fakturera +46 för slutfaktura.

16. Ångerrätt
Enskild näringsidkare
Som enskild näringsidkare har Abonnenten rätt att ångra sin beställning inom 14 dagar. Ångerfristen påbörjas vid beställningsdatum. Detta kan göras muntligen till +46 kundcenter på 0770-25 25 25 eller via mail på kundcenter@plus46.se. Det går också att skicka brev till i avtalet angiven postadress. +46 rekommenderar att nyttjande om ångerrätt meddelas skriftligen via mail eller brev med sparad kopia. Abonnenten ansvarar enligt lag för att själv kunna styrka sin bekräftelse om ånger vid eventuell tvist.

Övriga företagsformer
Vid övriga företagsformer, såsom Aktiebolag, Kommanditbolag, Handelsbolag eller annan övrig företagsform förutom enskild
näringsidkare, är ångerrätten ej tillämplig. Detta innebär att eventuell önskan om ånger inte är möjlig efter ingånget avtal.

17. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall slutgiltigt avgöras av allmän domstol. Svensk lag är tillämplig.